Mo, 8 August 2016 13:59
url
E nätts Negro-Fescht 2016, am 12&13.Augschte im Hof vom Claraschulhuus.
Feschtbetriib, Bar, Tombola und e grosses Unterhaltigsprogramm.
Mehr Infos findsch unter www.negro-rhygass.ch

Mir freue uns uff Eure Bsuech!

Fasnächtlichi Griess ussem Glaibasel.
Euri Negro-Rhygass